BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

GK.6220.7.2015/RS                               Wizna, dnia 18 czerwca 2015r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 

        Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 18 czerwca 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych przez wieś Rutkowskie: odcinek I w km roboczym 0+000 - 0+294,73 i odcinek II w km roboczym 0+000 - 0+848,17 (razem 1 142,90m), gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.
         Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach 730 – 1330.
        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                 Wójt
                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski 

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2015 11:41
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:36
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1032 razy