BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK.6220.7.2015/RS                                 Wizna, dnia 2 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 2 czerwca 2015 r. na wniosek złożony przez Gminę Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna dn. 1.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych przez wieś Rutkowskie: odcinek I w km roboczym 0+000 - 0+294,73 i odcinek II w km roboczym 0+000 - 0+848,17 (razem 1 142,90m), gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

    Jednocześnie informuje się, iż strony zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 800 do 1230.

     Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                              wz. Wójta
                                                  mgr Józef Gawroński
                                                 Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 3 cze 2015 07:48
Data opublikowania: środa, 3 cze 2015 07:51
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:36
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1033 razy