BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.5.2015/RS                                 Wizna, dnia 19 maja 2015r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 

       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 19 maja 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Realizacja zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 2 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 8000 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki o nr geod. 502 położonej na terenie gminy Wizna, obręb 0022 Wizna”.
          
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach 730 – 1330.
        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.
        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                              WÓJT
                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 15:18
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 15:21
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:36
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 956 razy