BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.5.2015/RS                               Wizna, dn. 28 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
o
wszczęciu postępowania administracyjnego

     Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 24 kwietnia 2015 r. na wniosek złożony przez Firmę Solarprojekt s.c., siedz. ul. Jodłowa 23, 15 – 523 Grabówka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. Realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 2 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 8000 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki o nr geod. 502 położonej na terenie gminy Wizna, obręb 0022 Wizna”.
          
Jednocześnie informuje się, iż strony zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 12:30, jednak zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. zgodę wyrazić musi wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
       Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                      wz. Wójta
                                                          mgr Józef Gawroński
                                                             Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 28 kwi 2015 20:56
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2015 21:02
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1240 razy