BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/20/15

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat na terenie Gminy Wizna

UCHWAŁA NR VI/20/15
Rady Gminy Wizna
 z dnia 26 marca 2015 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j. ust. 1, ust. 2, ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zbieranymi i odbieranymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania lokalu.

§ 2

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o których mowa w § 1 ust. 1. ustala się podstawową, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami selektywnie zbieranymi:

1)  od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 5,00 zł;

2)  od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 10,00 zł;

3)  od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 15,00 zł;

4)  od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 20,00 zł;

5)  od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 25,00 zł;

6)  od gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego – 30,00 zł.

 

§ 3

Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j. ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 3, w wysokości 12 złotych od jednego mieszkańca.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXV/173/14 Rady Gminy Wizna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat na terenie Gminy Wizna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Łuba

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2015 16:43
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2015 21:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 10:59
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1137 razy