BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o osiągniętych poziomach w 2014 roku

W marcu 2015 r., Wójt Gminy Wizna sporządził sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014. Na podstawie tego dokumentu, informujemy o osiągnięciu poziomów wymaganych rozporządzeniami:
1) Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz. 676);
2) Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 645).

Uzyskane wskaźniki kształtują się następująco:
1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł -  TR = 26,0%

                           Załącznik nr 1 do rozporządzenia
                            Ministra Środowiska
                            z dnia 25 maja 2012 r. (poz. 676) 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 TR 2014 < 50%   - poziom osiągnięty


2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięto na poziomie -  Ppmts = 21,4%

                                      Załącznik  do rozporządzenia
                                            Ministra Środowiska
                                          z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 645)

Tab. 1.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Ppmts 2014 >14%   - poziom osiągnięty


3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł -  Pbr  = 100%

                                                Załącznik do rozporządzenia
                                              Ministra Środowiska
                                              z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 645)

Tab. 2.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Pbr 2014 > 38%   - poziom osiągnięty

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2015 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 11:00
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1200 razy