BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu

GK.6220.4.2015/RS                                 Wizna, dn. 1 kwietnia 2015r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu  

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.) informuję, że w dniu 1 kwietnia 2015r. zostało wydane postanowienie znak: GK.6220.4.1.2015/RS o nałożeniu obowiązku opracowania  raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie obory na ok. 190 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada ok. 200 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności min. 1900,0m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0m3 oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku obejmującego część działki nr 476 we wsi Niwkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pok. 11 w dni robocze w godz. 730 – 1330.

            Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na stronie internetowej UG Wizna, a także wysłano sołtysowi wsi Niwkowo celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

                                                                               WÓJT
                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 8 kwi 2015 09:21
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2015 09:25
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1051 razy