BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji

GK.6220.2.2015/RS                               Wizna, dnia 11 marca 2015r.  

INFORMACJA
o wydaniu decyzji 

         Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 2015r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej na rusztach do 120 DJP we wsi Bronowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

        Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

        Na podstawie art. 21 ust. 2  pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                     WÓJT
                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 11 mar 2015 13:28
Data opublikowania: środa, 11 mar 2015 13:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1156 razy