BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

GK.6220.1.2015/RS                                 Wizna, dnia 2 marca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 2 marca 2015r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie” na działce istniejącego pasa drogowego nr 594 i działkach nr 421, 424, 426, 428, 366, 405, 406, 407, 408, 409/2, 447, 448, 450, 451, 454, 457/6, 460, 463, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 501, 504, 508, 511, 514/1, 514/2, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 555, 556 do podziału i przejęcia pod pas drogowy w obrębie ewidencyjnym Zanklewo.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna w pokoju nr 11 w godzinach 730 – 1330.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. dane o przedmiotowym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                         WÓJT
                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2015 15:52
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2015 15:55
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1067 razy