BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK.6220.1.2015/RS                                  Wizna, dnia 12 lutego 2015r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

        Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12 lutego 2015 r. na wniosek złożony przez Gminę Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna dn. 12.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”na działce istniejącego pasa drogowego nr 594 i działkach nr 421, 424, 426, 428, 366, 405, 406, 407, 408, 409/2, 447, 448, 450, 451, 454, 457/6, 460, 463, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 501, 504, 508, 511, 514/1, 514/2, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 555, 556 do podziału i przejęcia pod pas drogowy w obrębie ewidencyjnym Zanklewo.

       Jednocześnie informuje się, iż strony zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 12:30.

       Skutek  doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego zawiadomienia.

                                                                          wz. Wójta
                                                                    mgr Józef Gawroński     
                                                                       Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 13 lut 2015 17:46
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1059 razy