BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji celu publicznego

GK. 6733. 4 .2014                                             Wizna, dnia  21.11.2014r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w związku  z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV i przebudowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 97/19, 97/15, 155/2, 95/4 położonym w miejscowości Wierciszewo, gm. Wizna, przez:
1.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie znak: WST II.612.210.2014.RŚ z dnia 04.11.2014r.,
2.    Starostę Powiatu Łomżyńskiego – postanowienie znak: GN-I.673.467.2014 z dnia  07 listopada 2014r.,
3.    Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego – postanowienie Nr PP 59/2014 z dnia 17 listopada  2014r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo.

                                                                                           wz. Wójta
                                                                                  mgr Józef Gawroński
                                                                                     Sekretarz  Gminy

Data powstania: poniedziałek, 24 lis 2014 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lis 2014 12:45
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1109 razy