BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 GK. 6733 . 4 . 2014                                            Wizna dnia 30.10.2014r

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego w związku z planowaną  budową kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV i przebudowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 97/19, 97/15, 155/2 i 95/4, położonym w miejscowości Wierciszewo, gmina Wizna.

            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie.
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna i na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo .

          Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     wz.  Wójta     
                                                                              mgr Józef Gawroński
                                                                                 Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 30 paź 2014 15:31
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2014 15:34
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1081 razy