BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733. 3 .2014                                            Wizna, dnia  01.10.2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV o długości ok. 2400m, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV o długości ok. 110m oraz kontenerowej stacji transforma-torowej SN/nN minibox, planowanej do realizacji na terenie położonym:
- w obrębie geod. Zanklewo, gmina Wizna, obejmującym działki o nr geod.: 594, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 459, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 554, 555, 556, 576, 604, 561, 559/1, 558/1, 558/2, 557, 545, 542, 539/1, 536, 532, 523, 520, 517/2, 514/2, 514/1, 511, 508, 505, 502, 499, 496, 493/2, 490, 487, 484/2, 481, 478, 475, 472, 469/2, 466, 463, 460, 457/6, 454, 451, 448;
- w obrębie geod. Koniecki, gmina Jedwabne, obejmującym działki o nr geod.: 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 114, 113, 112, 111, 86/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87,   przez:
1.    Starostę Powiatu Łomżyńskiego – postanowienie znak: GN-I.673.401.2014 z dnia 23 września 2014r.,
2.    Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – postanowienie znak: ZS-2120-145/14 z dnia 24.09.2014r.,
3.    Marszałka Województwa Podlaskiego – postanowienie nr 582/14 z dnia 25.09.2014r.

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna i Gminy Jedwabne, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz Urzędzie Miejskim w  Jedwabnem, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Zanklewo i Konieckie.

                                                                                     WÓJT
                                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 2 paź 2014 11:42
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2014 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1322 razy