BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733.3.2014                                                      Wizna dnia 16.09.2014r.

OBWIESZCZENIE  

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49  ustawy  z dnia  14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  ul. Elektryczna 13  15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego w związku z planowaną  budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 o długości ok. 2400m, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV o długości ok. 110m oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN minibox, planowanej do realizacji na terenie położonym:
- w obrębie geod. Zanklewo, gmina Wizna, obejmującym działki o nr geod.: 594, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 459, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 535, 538, 541/2, 541/1, 544, 554, 555, 556, 576, 604, 561, 559/1, 558/1, 558/2, 557, 545, 542, 539/1, 536, 532, 523, 520, 517/2, 514/2, 514/1, 511, 508, 505, 502, 499, 496, 493/2, 490, 487, 484/2, 481, 478, 475, 472, 469/2, 466, 463, 460, 457/6, 454, 451, 448;
-  w obrębie geod Koniecki, gmina Jedwabne, obejmującym działki o nr geod.: 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 114, 113, 112, 111, 86/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87.
            W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.                            
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
Zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie i Urzędu Gminy i Miasta Jedwabne ,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna i Urzędu Gminy i Miasta Jedwabne,
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Zanklewo i Konieckie.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie  poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                    wz. Wójta
                                                                           mgr  Józef  Gawroński
                                                                               Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 18 wrz 2014 07:43
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2014 08:09
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1028 razy