BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.2.2014                                            Wizna, dnia  02.09.2014r.


O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 2/2014 z dnia 02.09.2014r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Remoncie mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk, na terenie gminy Wizna, obejmującym:
-  część działek o nr geod.: 446, 522/1, 654/1 położonych w obrębie  Bronowa i Bronowo Łąki.

            Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bronowo.

                                                                                           wz. Wójta
                                                                                mgr Józef Gawroński
                                                                                    Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:49
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 09:13
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1196 razy