BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZNIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji celu publicznego

GK.6733 . 2 . 2014                                  Wizna, dnia  31.07.2014r. 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  Gminy  Wizna 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m 

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk,  na terenie obejmującym część działek o nr geod. 446 i  522/1 położonych w obrębie Bronowo Łąki oraz część działki o nr geod. 654/1 położonej w obrębie Bronowa, przez:
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie  znak: WST.II. 612.153.2014.RŚ  z dnia  22 lipca 2014r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – postanowienie  Nr 1626/P/NZD/14 znak rej. NZD-0212-837-2014 z dnia 24.07.2014r. 

         W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. postanowień oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój  nr 8 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zawiadomienie oraz doręczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

                                                               Wz. WÓJTA
                                                           mgr  Józef Gawroński
                                                              Sekretarz  Gminy

Data powstania: piątek, 1 sie 2014 15:32
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2014 15:35
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1207 razy