BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: remoncie mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

GK. 6733.2.2014                                                       Wizna dnia 10.07.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wizna

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wizna z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: remoncie mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk, na terenie obejmującym część działek o nr geod. 446 i 522/1 położonych w obrębie Bronowo Łąki oraz część działki o nr 654/1 położonej w obrębie Bronowo.

                W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pod podanym wyżej adresem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bronowo.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                               wz. Wójta
                                                                     mgr  Józef Gawroński           
                                                                          Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 10 lip 2014 12:19
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2014 12:30
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1233 razy