BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXV/173/14 Rady Gminy Wizna z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2014 roku.

                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                      Danuta Trepanowska

Data powstania: środa, 7 maj 2014 14:26
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 14:40
Data przejścia do archiwum: sobota, 19 mar 2016 12:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1256 razy