BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

STAROSTWO POWIATOWE
           
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

    Łomża, 26 marca 2014 r.

ROŚB.6740.2.2.2014

                       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) oraz art. 49 i  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2014r. została wydana decyzja nr 3/2014 znak: ROŚB.6740.2.2.2014 udzielająca Wójtowi Gminy Wizna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1961B do końca zabudowy wsi Męczki) od km.  0+002,50 do km. 0+419,51.

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na w/w inwestycję.

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:
- działki stanowiące pas drogowy: 117, 164,

Nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczone pod w/w inwestycję:
- 116/3, 113/1, 112/1, 111/1, 111/2, 110/1, 109/1, 106/1, 105/1, 135/1, 136/3, 137/5, 137/5, 137/3, 138/5, 138/7, 138/9, 139/1, 140/1, 142/2, 142/1, 141/1, 143/1, 144/1, 146/5, 146/3, 145/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1 i 151/1 obręb Męczki, gm. Wizna.

Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod drogę):
- 116/1 dzielona na działki:116/3 o pow. 0,0016 ha (pod drogę) i 116/4 o pow. 0,3655 ha,
- 113 dzielona na działki: 113/1 o pow. 0,0015 ha (pod drogę) i 113/2 o pow. 0,5059ha,
- 112 dzielona na działki: 112/1 o pow. 0,0018 ha (pod drogę) i 112/2 o pow. 0,5186 ha,
- 110 dzielona na działki: 110/1 o pow. 0,0041 ha (pod drogę) i 110/2 o pow. 0,4505ha,
- 111 dzielona na działki: 111/1 o pow. 0,0010 ha (pod drogę), 111/2 o pow. 0,0001 ha (pod drogę) i 111/3 o pow. 0,3756 ha,
- 109 dzielona na działki: 109/1 o pow. 0,0017 ha (pod drogę) i 109/2 o pow. 0,4267 ha,
- 106 dzielona na działki: 106/1 o pow. 0,0026 ha (pod drogę) i 106/2 o pow. 0,3488 ha,
- 105 dzielona na działki: 105/1 o pow. 0,0088 ha (pod drogę) i 105/2 o pow. 3,1333 ha,
- 135 dzielona na działki: 135/1 o pow. 0,0009 ha (pod drogę) i 135/2 o pow. 0,4847 ha,
- 136/1 dzielona na działki: 136/3 o pow. 0,0026 ha (pod drogę) i 136/4 o pow. 0,1875 ha,
- 137/1 dzielona na działki: 137/3 o pow. 0,0009 ha (pod drogę) i 137/4 o pow. 0,0856 ha,
- 137/2 dzielona na działki: 137/5 o pow. 0,0038 ha (pod drogę) i 137/6 o pow. 0,3016 ha,
- 138/2 dzielona na działki: 138/5 o pow. 0,0033 ha (pod drogę) i 138/6 o pow. 0,2251 ha,
- 138/3 dzielona na działki: 138/7 o pow. 0,0127 ha (pod drogę) i 138/8 o pow. 0,9323 ha,
- 138/4 dzielona na działki: 138/9 o pow. 0,0066 ha (pod drogę) i 138/10 o pow. 0,4413 ha,
- 139 dzielona na działki: 139/1 o pow. 0,0054 ha (pod drogę) i 139/2 o pow. 0,5382 ha,
- 140 dzielona na działki: 140/1 o pow. 0,0029 ha (pod drogę) i 140/2 o pow. 0,3587 ha,
- 141 dzielona na działki: 141/1 o pow. 0,0035 ha (pod drogę) i 141/2 o pow. 0,1080 ha,
- 142 dzielona na działki: 142/1 o pow. 0,0009 ha (pod drogę), 142/2 o pow. 0,0004 ha (pod drogę) i 142/3 o pow. 0,4659 ha,
- 143 dzielona na działki: 143/1 o pow. 0,0053 ha (pod drogę) i 143/2 o pow. 0,4798 ha,
- 144 dzielona na działki: 144/1 o pow. 0,0031 ha (pod drogę) i 144/2 o pow. 0,2721 ha,
- 146/2 dzielona na działki: 146/5 o pow. 0,0016 ha (pod drogę) i 146/6 o pow. 0,2733 ha,
- 149 dzielona na działki: 149/1 o pow. 0,0007 ha (pod drogę) i 149/2 o pow. 0,1026 ha,
- 148 dzielona na działki: 148/1 o pow. 0,0013 ha (pod drogę) i 148/2 o pow. 0,1741 ha,
- 145 dzielona na działki: 145/1 o pow. 0,0006 ha (pod drogę) i 145/2 o pow. 0,0168 ha,
- 146/1 dzielona na działki: 146/3 o pow. 0,0018 ha (pod drogę) i 146/4 o pow. 0,2501 ha,
- 147 dzielona na działki: 147/1 o pow. 0,0012 ha (pod drogę) i 147/2 o pow. 0,1467 ha,
- 150 dzielona na działki: 150/1 o pow. 0,0041 ha (pod drogę) i 150/2 o pow. 0,9064 ha,
- 151 dzielona na działki: 151/1 o pow. 0,0015 ha (pod drogę) i 151/2 o pow. 0,3815 ha.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328, codziennie w godzinach    od 730 – 1530.      

Zawiadomienie  i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w lokalnej prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia  pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 - t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                        Starosta Łomżyński

Data powstania: środa, 26 mar 2014 13:14
Data opublikowania: środa, 26 mar 2014 13:43
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1434 razy