BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

STAROSTWO POWIATOWE
         w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
                                                                                   Łomża, 19 marca 2014r.
ROŚB.6740.2.1.2014 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

            Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) zawiadamiam, że  w dniu 18 marca 2014 r. została wydana decyzja nr 2/2014 znak: ROŚB.6740.2.1.2014  udzielająca Wójtowi Gminy Wizna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172024 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934 B do granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej (działka nr ew. 1678) w miejscowości Wizna, gm. Wizna, kategoria drogi D od km 0+004,15 do km 0+223,93,

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:
1. przebudowę z rozbudową istniejącej wykonanej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczną,
2. przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola,
3. przebudowę rowu odkrytego,

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:
- działki stanowiące pas drogowy: 1428 i  1041,

Nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości przeznaczone pod w/w inwestycję:
- 1410/1, 1410/2, 1040/1 i 1040/2 obręb Wizna, gm. Wizna. 

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod inwestycję):
- 1410 dzielona na działki: 1410/1 o pow. 0,0011ha (do wykupu), 1410/2 o pow. 0,0181ha (do wykupu)  i 1410/3 o pow. 0,5279ha,
- 1040 dzielona na działki: 1040/1 o pow. 0,0012ha (do wykupu) , 1040/2 o pow. 0,0051ha (do wykupu) i 1040/3 o pow.0,5010ha,

Działki przewidziane do przejęcia w całości pod pas drogowy o nr ew.:
-  1410/1, 1410/2, 1040/1 i 1040/2 obręb Wizna, gm. Wizna.

oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego w/w inwestycji.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328, codziennie w godzinach od 7.30 - 15.30,         

Zawiadomienie  i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w lokalnej prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia  pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                          Starosta Łomżyński

Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 07:59
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 08:12
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1323 razy