BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz

1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu,
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie,
2) prowadzenie spraw Gminy powierzonych i zleconych przez Wójta,
3) nadzór nad przygotowaniem przez pracowników projektów uchwał organów gminy oraz innych aktów prawnych,
4) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego,
5) organizacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
6) kompletowanie protokołów z kontroli w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
7) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie określonym w upoważnieniu przez Wójta,
8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta,
9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
10) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy i jej komisji
11) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Gminy,
12) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
13) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
14) nadzór i koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta,
3. Sekretarz swoje zadania wykonuje przy pomocy pracowników Referatu Organizacji, Oświaty i Promocji

Data powstania: czwartek, 6 sty 2005 12:55
Data opublikowania: czwartek, 6 sty 2005 13:02
Data edycji: poniedziałek, 10 sty 2005 10:45
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 8850 razy
Ilość edycji: 3