BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. GP.271.2.2020 „Opracowania projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.”
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.3.2020

"Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2021"
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.16.2020

dot.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku w 2021 roku"

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.2.2020

dot. „Opracowania projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.26.2020

„Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dot.: BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

ZAPYTANIE OFERTOWE BF.3051.2.2020

dot.: "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE GNŚ.271.14.2020

dot.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wizna umieszczonym w schronisku.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

 1. odławianie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna oraz ich transport do schroniska (a w koniecznych przypadkach transport do zakładu weterynaryjnego)
 2. odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  1. zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania,
  2. odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 36 godzin, a w przypadkach szczególnych (zwierzę ranne bądź agresywne) 12 godzin od elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wizna.
  3. zapewnienie odłowionym oraz przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, oraz leczenie w miarę potrzeb,
 3. zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu odpowiednich miejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
 4. prowadzenie ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu gminy Wizna, poprzez niezwłoczne założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja o czasie i miejscu odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)
 5. znakowanie psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa.
 6. przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich odłowionych z terenu gminy Wizna zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
 7. aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Wizna, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za adopcję psa. Do adopcji będą trafiały zwierzęta wykastrowane lub wysterylizowane. Szczenięta w wieku do 3 – miesiąca życia mogą być przekazywane do adopcji bez zabiegów sterylizacji lub kastracji, po wcześniejszej pozytywnej decyzji lekarza weterynarii.
 8. właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich. Po tym okresie psy przeznaczane są do adopcji.
 9. wykonanie zdjęć odłowionych zwierząt oraz sporządzanie krótkiej charakterystyki zwierzęcia oraz systematycznego przekazywania tych informacji Zamawiającemu.
 10. w ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.
 11. liczba bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Wizna w latach ubiegłych była zróżnicowana. W 2019 r. odłowiono 48 szt., w 2018 r. 8 szt. – łącznie szczeniąt i dorosłych psów. Oferta zakłada skalkulowanie kosztów na 30 sztuk zwierząt.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) Przestrzeganie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie.

2) Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:

a) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia,

b) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,

c) zestawienia numerów identyfikacyjnych,

d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,

e) przekazywanie na adres email fotografii odłowionego psa wraz z informacją o miejscu i dacie odłowu wraz z numerem identyfikacji.

3) Ścisła współpraca z Urzędem Gminy Wizna w zakresie podejmowania działań zmierzających do adopcji zwierząt.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać zezwolenia określone przepisami prawa dla tego rodzaju działalności, nie później niż na dzień podpisania umowy.

5) Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz.122), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018., poz.1967), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz.2010).

6) Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie adopcji psów, w tym celu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające współpracę w tym zakresie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna – pokój nr 2 lub e-mailem na adres: aszulc@gminawizna.pl lub sekretariat@gminawizna.pl w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikami (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę).

Składane oferty winny być złożone w kopertach opatrzonych opisem „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”, natomiast oferty przesyłane drogą mailową w tytule winny mieć zapis: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Artur Szulc, tel. 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
 3. do oferty należy dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 4. aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art.7 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855),
 6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminy składania ofert.

 

Pozostałe dokumenty przekazać przed podpisaniem umowy.

 

 1. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena (C) – 100%.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposobie realizacji zamówienia zostaną przekazane telefonicznie, wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień w/w zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

 

 Zastępca Wójta

Włodzimierz Łąka

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy.
 2. Klauzula informacyjna.
 3. Projekt umowy.
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, tel. 86 888 90 00

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w  2020 roku”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie: zbiórkę, ważenie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Wizna. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych przewidziana do zbiórki, pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wynosi około 95 Mg.
 4. Wykaz nieruchomości, z których będą usuwane odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisania umowy.
 5. Zakres prac i termin wykonania usługi każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości.
 6. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( U. z 2020 r., poz. 797);
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( U. z 2020 r., poz. 283);
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 z późn. zm.);

 

 1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 • zebranie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest;
 • ważenie wyrobów zawierających azbest. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia odpadów na terenie Gminy Wizna;
 • staranne oczyszczenie terenu po wykonaniu prac;
 • sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość zebranych i przekazanych na składowisko odpadów oraz oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości należytego wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przed zbiórką i po zbiórce w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja nieruchomości;
 • transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów i potwierdzenie kartą przekazania odpadów;
 • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;
 • wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu.
 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 2. a) oryginały Kart przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
 3. b) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodne z § 8 ust 3 rozporządzenia MGPiPs z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
 4. c) dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac.
 5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Rozliczenie wykonawcy usług odbywać się będzie według rzeczywistego obmiaru z natury, w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym, po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Gminy.
 7. Zadanie będzie współfinansowane przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest.

 

III.Termin realizacji zamówienia:

       Termin realizacji zamówienia do: 30 września 2020 r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2.  Oferta powinna zawierać:
 3. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania,
 4. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 5. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
 6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta.
 7. Ofertę wraz załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Wizna w 2020 roku”.
 8. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też doręczona osobiście na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18–430 Wizna, w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godz. 1200.

 

 1. Kryterium oceny ofert:
 2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto – 100%.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Szulc Artur tel.: 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni listownie lub drogą elektroniczną.

 

 1. Załączniki:
 2. Formularz ofertowy.
 3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 4. Klauzula informacyjna.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.18.2020

"Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED"

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.10.2020

dot. „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wizna w 2020 r.”

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

dot. „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

na terenie Gminy Wizna w 2020 r.”

 

Wójt Gminy Wizna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania obejmującego usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Wizna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

I.Zamawiający

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, http://www.bip.wizna.pl, Tel.: 86 888 90 00, NIP: 718-207-90-56, REGON: 450670002.

 

II.Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna, z podziałem na poszczególne frakcje:
  1. folia rolnicza biała,
  2. folia rolnicza czarna,
  3. siatka do owijania balotów,
  4. sznurek do owijania balotów,
  5. opakowania po nawozach,
  6. opakowania typu Big Bag.

Kod odbieranych odpadów: 02 01 04.

 1. Miejscem realizacji zadania jest teren gminy Wizna. Zbiórka odpadów odbywała się będzie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
 2. Zadania wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zorganizowanie całego procesu zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w ramach zaoferowanej ceny, w tym:

  1. przekazywanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (w tym o sposobie przygotowania odpadów oraz terminie ich odbioru) rolnikom,
  2. sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego,
  3. odbiór odpadów z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (załadunek odpadów, uporządkowanie miejsca po załadunku odpadów),
  4. zważenie odebranych odpadów,
  5. transport odpadów do instalacji zagospodarowujących odpady,
  6. po wykonaniu zadania, przekazanie Zamawiającemu sprawozdania/protokołu z wykonanych usług (dot. masy, kodów odpadów, dat odbiorów) wraz z dokumentacją fotograficzną,
  7. przekazanie Zamawiającemu KPO potwierdzających:

- rodzaj oraz ilość odebranych odpadów,

- przekazanie odpadów do instalacji w celu unieszkodliwienia lub odzysku,

h. przekazanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji na niniejsze zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 1. Szacunkowa ilość odpadów (wg deklaracji producentów rolnych):
  1. folia rolnicza biała – 64,6 Mg
  2. folia rolnicza czarna – 53,4 Mg
  3. siatka do owijania balotów – 37,6 Mg
  4. sznurek rolniczy – 6,7 Mg
  5. opakowania po nawozach – 9,1 Mg
  6. opakowania typu Big Bag – 13,0 Mg

Masa odpadów została ustalona na podstawie deklaracji producentów rolnych i jest masą szacunkową. Ilości poszczególnych frakcji odpadów mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonania praz zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz rezygnacji z realizacji poszczególnych części zadania.

Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową usługi oraz na podstawie faktycznie wykonanych usług, których zakres określono w zadaniu. Potwierdzenie rzeczywistej ilości odpadów udokumentowane będzie kartą przekazania odpadów.

 1. Termin realizacji zadania: niezwłocznie po podpisania umowy do 31 lipca 2020 r.

 

III.Warunki, które musi spełniać wykonawca składający ofertę

 1. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) – dalej ustawa o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396),
 2. Wykonawca powinien spełniać wymogi i posiadać uprawnienia przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach, niezbędne do wykonania usługi odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

 

IV. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Artur Szulc – inspektor ds. gospodarki komunalnej – pokój nr 2, tel. 86 888 90 04.

 

V. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty

 1. opracowana oferta winna być czytelna, sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, uzupełniona wymaganymi załącznikami.
 2. oferta musi posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
 3. oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać warunkom niniejszego zaproszenia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna – pokój nr 2 lub e-mailem na adres: aszulc@gminawizna.pl lub sekretariat@gminawizna.pl w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikami (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę). Składane oferty winny być złożone w kopertach opatrzonych opisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna”, natomiast oferty przesyłane drogą mailową w tytule winny mieć zapis: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wizna”. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposobie realizacji zamówienia zostaną przekazane telefonicznie, wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień w/w zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Projekt umowy.
 4. Klauzula informacyjna.
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. usługi: "Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 2,0 km – II etap"
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.16.2020

dot. usługi: "Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 2,0 km – II etap"

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.6.2020

dot.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2020

dot.: "Dostawa z opcją montażu ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie"

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.7.2020

"Opracowanie materiałów zgłoszeniowych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych na drogach na terenie gminy Wizna"ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.6.2020

zakup destruktu betonowego z kosztami transportu na drogi gminy Wizna
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.5.2020

zakup destruktu betonowego z kosztami transportu na drogi gminy Wizna
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.4.2020

Opracowanie materiałów zgłoszeniowych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych na drogach na terenie gminy Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.3.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych na terenie gminy Wizna
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GP.271.1.2020: "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020"
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.1.2020

Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.2020

dot.: „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”