BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej


Szanowny Przedsiębiorco

w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług Gminy Wizna

 

Wniosek przeznaczony jest do:

 dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: link

 zmiany danych: link

 zawieszenia: link

 wznowienia: link

zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej: link


Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do dokonania ww. czynności niewymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.

W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ww. platformie. Dodatkową zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu mogą wnioskować o wydanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.


Opis procedury:

1.    Aby założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję „załóż konto” i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą.

 2.    Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie w katalogu usług, w liście usług według podziału terytorialnego, odpowiedniego formularza. Należy kolejno wybrać:

 a.    Katalog usług

b.   Lista wszystkich usług wg Podziału terytorialnego

c.    Województwo podlaskie

d.   Powiat łomżyński

e.    Gmina Wizna

f.     Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1

3.    Pola w formularzu opatrzone są pomocą kontekstową, co ułatwia wypełnienie pól. Podpowiedzi dostępne są po kliknięciu na znak zapytania umieszczonego po prawej stronie danego pola. W przypadku błędnego wypełnienia bądź pominięcia obowiązkowego pola pojawi się czerwony wykrzyknik „!”, informujący o zaistniałej nieprawidłowości, którą należy poprawić.

4.    W przypadku chęci otrzymania na elektroniczną skrzynkę podawczą zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenia o nadaniu nr Regonu w postaci elektronicznej należy zaznaczyć odpowiednią opcję -  check box.

5.    Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych danych, należy zapisać dokument posługując się przyciskiem „zapisz” (funkcje obsługujące formularz znajdują się w górnej części okna usługi).

6.    W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, z weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, należy podpisać zwizualizowany wniosek, co umożliwia przycisk „podpisz”

7.    Prawidłowo wypełniony dokument należy wysłać przy pomocy przycisku „wyślij”.


Wykonując kolejno wyżej zamieszczone kroki dokument zostanie dostarczony na elektroniczną skrzynkę podawczą wybranego urzędu.

Ze względu na 30 minutowy czas trwania sesji, sugerujemy okresowe zapisywanie dokumentu za pomocą przycisku „zapisz”.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

 


Po wydaniu przez organ gminy postaci elektronicznej (na prośbę przedsiębiorcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także po wydaniu przez urząd statystyczny elektronicznego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, oba dokumenty zostaną przesłane na skrytkę ePUAP przedsiębiorcy. Wnioskodawca potwierdza otrzymanie każdego z zaświadczeń w postaci elektronicznej, podpisując w pierwszej kolejności wygenerowane na ePUAP Urzędowe Poświadczenie Odbioru kierowane do urzędów.

Umieszczone na stronie głównej ePUAP, w zakładce pomoc, instrukcje użytkownika umożliwią Państwu swobodnie poruszanie po platformie.

 Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego mają także możliwość wypełnienia elektronicznego formularza, wydrukowania wniosku i złożenia go tradycyjną drogą papierową do urzędu.

 

Wsparcie informatyczne:

 tel: 086 2196018

e-mail: wizna@wizna.pl

Data powstania: środa, 27 maj 2009 11:35
Data opublikowania: środa, 27 maj 2009 12:56
Data edycji: czwartek, 25 lut 2010 13:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 9623 razy
Ilość edycji: 2