BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII / 62 / 07

Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008.
Uchwała Nr XII / 62 / 07
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.788.019,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.476.350,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
§ 3
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 688.331,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 344.331 zł,
2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 344.000,- zł.
2.Przychody budżetu w wysokości 1.088.331,- zł, rozchody w wysokości 400.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 80.000,- zł,
2)celową w wysokości - 34.000,- zł,
z przeznaczeniem na:
a)wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 4.000,- zł,
b)wydatki bieżące dotyczące remontów szkół w kwocie - 30.000,- zł,

§ 5
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 40.427,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.427,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7
1.Dotacje podmiotowe dla:
1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 69.020,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 7.
§ 8
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody - 3.020,- zł,
2)wydatki - 19. 000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                - w kwocie 500.000,- zł;
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów               - w kwocie 400.000 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy

Szulc Zbigniew
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 maj 2008 11:32
Data opublikowania: wtorek, 13 maj 2008 11:42
Data edycji: wtorek, 13 maj 2008 11:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5241 razy
Ilość edycji: 3