BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji PublicznejOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.8.2023 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 120 DJP w systemie chowu bezściołowego oraz ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.9.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obręb Wizna w km 0+000,00 – 1+400,65

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – działka nr ewid. 60 w Janczewie w km 0+000,00 – 1+355,70

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo - żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo w km 0+000,00 – 2+587,51

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.11.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn w km 0+000,00 – 1+273,74

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.10.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Witkowo, dz. nr 1493, 1509 obr. Wizna w km 0+000,00 – 1+334,01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2023 przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej PV Wizna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 720, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.12.2022 przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1300 kWp w miejscowości Stare Bożejewo, gm. Wizna


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GNŚ.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GNŚ.6220.1.2020 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014

POSTANOWIENIE

dot. GNŚ.6220.1.2020 zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 1 lutego 2021 r. postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. postępowania wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GNŚ.6220.1.2020 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"
Pliki do pobrania:


INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW MINIMALIZACJI SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY

Informacja dotycząca sposobów minimalizacji szkód wyrządzanych przez bobry znajduje sie poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Informacja dotycząca postępowania w przypadku powstania szkody wyrządzonej przez bobry.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237) bóbr jest gatunkiem chronionym. Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz.1221 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry.

Odpowiedzialność skarbu państwa nie obejmuje utraconych korzyści.

Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor parku.

W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany powinien złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną.

Wniosek o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry powinien zawierać informacje:
1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Miejsce wystąpienia szkody: powiat, gmina, obręb ewidencyjny, nr działki.
3. Informacja na temat tego czy poszkodowany jest właścicielem czy użytkownikiem działki.
4. Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda:
- grunty orne,
- łąki trwałe,
- pastwiska trwałe,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone,
- lasy,
- grunty pod stawami
- tereny inne (należy podać jakie)
5. Termin powstania szkody.
6. Krótki opis szkody

Do wniosku należy dołączyć:
1) fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda;
2)aktualny wypis z rejestru gruntów;
3)umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki;
4)upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
5)oświadczenie o numerze rachunku bankowego lub wskazanie innej formy zapłaty odszkodowania (np. przelew pocztowy);
6)w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących;
7)oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku gdy działka lub działki na której wystąpiła szkoda nie przekracza 1 ha powierzchni;
7)oświadczenie o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej.

Wzory wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną wraz z niektórymi załącznikami są dostępne w „poradniku klienta” na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem:

www.bialystok.rdos.gov.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod jeden z adresów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 
15 – 554 Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach
ul. Sejneńska 13,
16-400 Suwałki 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży
ul. Nowa 2,
18-400 Łomża 

Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu jego poprawności, pod względem formalnym, zostaje ustalony termin szacowania szkody w terenie (kontakt telefoniczny z poszkodowanym). Na miejscu powstania szkody pracownik regionalnej dyrekcji ochrony środowiska ustala jej rodzaj i zakres.
Na tej podstawie zostaje wyliczona wielkość odszkodowania.
Odszkodowania są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku niezwłocznie po uzyskaniu środków na ten cel z budżetu państwa.