BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w domu podopiecznego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— zaświadczenia lekarskie,
— zaświadczenie o dochodach / tak jak w pkt. I. przy zasiłkach stałych/,
— oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na osobę świadczącą usługi domowe.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient załatwiany jest na bieżąco.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej.


Są to świadczenia skierowane do osób samotnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają pomocy ze strony innych osób w czynnościach życia codziennego (zakupy, załatwianie spraw osobistych, pielęgnacja) są to usługi świadczone w domu podopiecznego w ramach pomocy domowej za częściową odpłatnością w zależności od posiadanego dochodu i ponoszonych kosztów na świadczoną usługę.
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej w celu zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych.


Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:18

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:31
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 10:18
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1860 razy