BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie i wypłata renty socjalnej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy powstałej przed 18 rokiem życia lub w trakcie uczęszczania do szkoły ponad podstawowej lub szkoły wyższej przed ukończeniem 25 roku życia w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej,
— orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed dniem 1 września 1997r. lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
— oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego , że nie pobiera ona świadczenia emerytalno - rentowego z tytułu ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem renty rodzinnej,
— oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną, iż nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pracy lub zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia w przypadku pobierania renty rodzinnej dowód otrzymywania renty,
— zaświadczenie z gimnazjum , szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły wyższej lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie, stwierdzające, że osoba ubiegająca się o rentę socjalną w okresie powstania inwalidztwa, powodującego całkowitą niezdolność do pracy uczęszczała do jednej z tych szkół albo była uczestnikiem studiów doktoranckich lub odbywała aspiranturę naukową,
— oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną, że nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pracy i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, albo zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
— zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient oczekuje do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku i wymaganych dokumentów następuje przyznanie renty socjalnej decyzją, a uprawomocnieniu się decyzji wypłata .

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:55

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:28
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 09:55
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1933 razy